آیا دادن ترنجبین یا شیر خشت به نوزاد برای درمان زردی مجاز است؟

دادن این ترکیبات در درمان زردی نوزاد توصیه نمی شود و ممکن است به علت غلظت زیاد باعث انسداد روده در نوزاد شود که منجر به جراحی خواهد شد.