دمای مناسب اتاق نوزاد چند درجه است؟

دمای اتاق نوزاد با دو لایه لباس باید 26 درجه سانتی گراد باشد.