آیا تزریق آمپول باعث افت قد در کودکان می شود؟

آمپول یک شکل دارو است و در شرایط نیاز هیچ منع مصرفی ندارد و تاثیری بر قد کودکان نمی گذارد.