زمان جدا کردن اتاق خواب کودک چیست؟

از سن 18 ماهگی توصیه می شود اتاق خواب کودک از والدین جدا شود.