کتاب فرزندپروری باکفایت

طرحواره ها تله های زندگی هستند که ما ناآگاهانه در آنها گرفتار می شویم و به خود و اطرافیانمان به خصوص فرزندانمان آسیب می زنیم.

این کتاب این تله ها را به ما می شناساند تا کمتردر دام آنها گرفتار شویم

 و ریشه های رفتارهای نامناسب را در خود و فرزندانمان بیابیم و در عمل گرفتار جنگ بین طرحواره ها  نشویم.

     
     
دیدگاهی بنویسید