چهار حلقه طلایی ارتباط با کودک

در برقراری ارتباط با کودکان 4 حلقه طلایی ارتباط وجود دارد : 1- بیان مشاهده 2- بیان احساس خود 3- بیان نیاز خود 4- بیان روشن درخواست . به طور مثال مادر از دختر خود خواسته که اتاقش را مرتب کند و بعد از دادن زمان کافی وارد اتاق کودک می شود و می بیند که اتاق مرتب نیست اینگونه برخورد می کند :1-می بینم که اتاقت هنوز مرتب نیست 2- حس خوبی ندارم که اتاقتو این طوری می بینم 3- میخوام اتاقت منظم باشه 4- ازت میخوام تا نیم ساعت دیگه اتاقت مرتب باشه.اگر در روابط این 4 حلقه به ترتیب ذکر شده رعایت شود پاسخ مناسب طرف مقابل تضمین شده است.

دیدگاهی بنویسید