ختنه در کودکان

زمان مناسب برای ختنه از 1 ماهگی تا 6 ماهگی است زیر یک ماه اگر مشکلی در ختنه برای کودک اتفاق بیفتد مثل خونریزی یا عفونت محل ختنه حتما کودک باید بستری شود و با داروی خوراکی نمی توان درمان کرد و از سوی دیگر باید در اولین فرصت ختنه انجام شود تا بتوان عفونت ادراری را در صورت وجود تشخیص داد لذا بهترین زمان بعد از 1 ماهگی و در اولین فرصت ممکن است.

دیدگاهی بنویسید