گامهای حل مساله با کودک

گامهای حل مساله با کودک:

در مواقعی که با کودک به مشکل بر می خورید این گامهای حل مسئله مفید است:به ترتیب این مراحل باید انجام شود:

1-      در مورد احساسات کودک صحبت کنید و تایید او را بگیرید که این احساسات درست است.

2-      در مورد احساسات خود را صحبت کنید.

3-      فکرهایی که برای حل مشکل به ذهن خود و کودک می رسد بررسی کنید .

4-      "بدون ارزیابی"همه فکرها را بر روی برگه بنویسید.

5-      روشهایی که با آن موافق نیستید چه شما و چه کودک خط بزنید .

با این روش به همد لی لازم با کودک می رسید و به احتمال زیاد راه حلی مطلوب خود و کودک خود پیدا خواهید کرد.

دیدگاهی بنویسید