مقالات

مقالۀ بالهای تربیتی والدین

در دنیای امروز یکی از چالشهای عمده والدین تربیت کودکان در خانواده است که با توجه به دنیای مدرن و حجم بالای اطلاعات نمی توان از روش های سنتی در تربیت کودکان استفاده کرد و آموزش والدین در نحوه برخورد با فرزندان از ضروریات جامعه کنونی ماست در این راستا مطالب پایه ای در تربیت فرزندان تقدیم می کنم ، به ادامه