مقالات

آسودگی روانی والدین در شیردهی به کودک

آسودگی روانی والدین در شیردهی به کودک همواره در آموزه هایی که یاد گرفتیم شیر دادن به کودک به خصوص در شش ماه اول باید انحصاری انجام شود و بر این موضوع تأکید شده است و مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد. نکته ای که در دنیای امروز قابل توجه است وضعیت والدین امروزی به خصوص شرایط اغلب مادرها در ادامه

مقالۀ بالهای تربیتی والدین

در دنیای امروز یکی از چالشهای عمده والدین تربیت کودکان در خانواده است که با توجه به دنیای مدرن و حجم بالای اطلاعات نمی توان از روش های سنتی در تربیت کودکان استفاده کرد و آموزش والدین در نحوه برخورد با فرزندان از ضروریات جامعه کنونی ماست در این راستا مطالب پایه ای در تربیت فرزندان تقدیم می کنم ، به ادامه