فرزندپروری حسی

کتاب فرزندپروری حسی

این کتاب در مورد فرزندپروری بر اساس شناسایی حس های کودکان و والدین است که باعث می شود والدین با نگاهی عمیق تر به حس های فرزندانشان، دنیای آنها را بهتر درک کنند. آموزگاران و متولیان مدرسه هم می توانند با توجه به حس های دانش آموزان آنها را آموزش دهند. ازآنجایی که حس ها، ورودی های اصلی دنیای کودکان ادامه