کتاب والدین یه کم خوب!

کتاب والدین یه کم خوب!

همۀ ما به عنوان پدر و مادر می خواهیم بهترین کار ممکن را برای خوشبختی فرزندانمان انجام دهیم و در این نقش بهترین باشیم ولی همین بهترین بودن می تواند ما را از رسیدن به هدفمان بازدارد. ما می خواهیم بهترین و کامل باشیم غافل از اینکه هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون ما انسانیم و هر یک محدودیت های خاص ادامه